Gönüllü İletişim Ağına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

Biz kimiz?

Website adresimiz: http://zeynel-emre.com.

Açıklama

Veri sorumlusu sıfatının getirdiği kanuni yükümlülüğüm ve kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyetim sebebiyle, bu aydınlatma metni aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini; hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekteyim.Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi temsil eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder ve Zeynel Emre veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme ilkelerine uygun olarak ekibimle birlikte işleyeceğiz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla Zeynel Emre’ye ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuru hakkınızı kullanmanız halinde, herhangi bir veri ihlaline yol açmamak adına, kimliğinizi doğrulamak amacıyla sınırlı olarak sizden bazı ek bilgiler talep edebilir, başvuru yönteminiz için size bu amaca elverişli yollar önerebiliriz.